Bestyrelsesmødet 6/6-17

Holte, den 6. juni 2017.

I dag blev der afholdt bestyrelsesmøde i Vejlesøparken. Det blev dog ikke til et beslutningsmøde, da SEB udeblev fra mødet som følge af salget af restejendommene til CPM.

Alle bestyrelsesmedlemmerne fra ejerlejlighederne samt Hans Kramer og Lonnie fra Datea var repræsenteret på mødet. Der var en generel enighed om, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig før den nye ejer, CPM, havde valgt deres bestyrelsesrepræsentanter. Dette forudsætter en Ekstraordinær Generalforsamling, der sandsynligvis bliver afholdt lige efter sommerferien.

Lonnie fra Datea gjorde opmærksom på, at aftalen mellem Datea og Vejlesøparkens Grundejerforening fortsat var gældende (ind til videre). Derfor forblev Lonnie på mødet og skrev det officielle referat, som kan ses her>>

Mødedeltagerne benyttede lejligheden til at tage status på dagsordenens punkter:

 • Referatet af sidste Bestyrelsesmøde blev godkendt med en mindre korrektion
 • Økonomiopfølgning. Der var brugt ekstra penge på facadereparation på blok 5
 • Nye konkrete forslag til Adgangskontrol (dørtelefoner) blev præsenteret, men implementeringen er udsat og afventer den ekstraordinære generalforsamling, hvorefter bestyrelsen atter bliver beslutningsdygtig.
 • Der pågår for tiden en undersøgelse af facadeelementerne. Derfor ser vi jernplader og liftsystem på græsplænerne.
 • Fugtproblemer på et badeværelse. Bestyrelsen sender et officielt svar til den pågældende ejer og endvidere opdateres hjemmesiden med en instruks om, hvordan badeværelserne udluftes korrekt.
 • Økonomiudvalget. Foreningernes likvide midler er fortsat acceptable, men har gennem de seneste år været for nedadgående. Økonomiudvalget tilråder at der på næste ordinære generalforsamling anbefales et budget, hvor der ikke længere tæres på reserverne.
 • Teknikudvalget. Der har ikke været indbrud i kældrene i den seneste tid, men der undersøges stadigvæk om der kan anbefales midlertidige løsninger ind til adgangskontrolsystemet implementeres. Der er aftalt et møde med politiets sikkerhedsekspert med henblik på at få politiets anbefalinger i den konkrete situation.
  Dørtelefonprojektet blev også drøftet på grundlag af de indkomne detaljerede tilbud. Desværre må næste trin i processen udskydes indtil Bestyrelsen atter er fuldtallig. Så dørtelefon projektet er udskudt adskillige måneder i forhold til meddelelserne på Generalforsamlingen i januar 2017.
 • Facilitetsudvalget. Forslag til forbedret benyttelse og økonomi af Selskabslokalerne blev præsenteret. Der var enighed om at det så fornuftigt ud, men forslaget kunne selvfølgelig ikke vedtages.
 • Driftsoptimeringsudvalget. Nødtelefonerne i elevatorerne er relativt dyre og er dermed et oplagt besparelsespotentiale.
 • Varmeudvalget. En ny fordelingsnøgle blev anbefalet, men der blev selvfølgelig ikke taget nogen beslutning. Der blev rejst et spørgsmål vedrørende Vejlesøparkens risiko for den rentekarrusel, der p.t. drives af mange fjernvarmeværker. Hertil blev der svaret, at Vejlesøparken havde indgået et substitutionsprincip med Holte Fjernvarme, og at dette ville beskytte os mod den type ekstraregninger.
 • Skovudvalget. En opfølgning på aktiviteter.
 • Kommunikationsudvalget. Den nye hjemmeside (https://www.vspholte.dk/) har kørt parallelt med den tidligere hjemmeside. Da den gamle hjemmeside ikke er blevet opdateret i længere tid bliver linket herefter rettet mod den nye hjemmeside.
 • Vedtægtsudvalget. Intet nyt.

Eventuelt. Vejlesøparkens 50 års jubilæum den 5. august 2017 bliver ikke fejret med en fest som planlagt, da bestyrelsen ikke bevilge de nødvendige midler som følge af den nuværende situation.

Der kunne ikke aftales noget nyt bestyrelsesmøde, men bestyrelsesmedlemmerne vil tilstræbe at få kontakt med CPM og høre, hvordan og hvornår der kan indkaldes til en Ekstraordinær Generalforsamling med henblik på at få udfyldt de tomme pladser i Bestyrelsen.

Det officielle Referat af Bestyrelsesmødet findes her>>

Comments are closed.