Bestyrelsesmødet 19/2 Resumé

Vejlesøparken, den 21. februar 2019.

Tirsdag den 19. februar 2019 afholdt vi årets første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 29. januar 2019. Det officielle referat af mødet vil udkomme om kort tid og placeres her>>

De vigtigste emner på bestyrelsesmødet den 19. februar var:

 • Datoen for årets øvrige bestyrelsesmøder blev fastlagt. Se her>>
 • Bestyrelsen konstituerede sig i de 6 permanente udvalg
 • Regnskabsrapporterne blev gennemgået
 • Budgetprocessen omlægges i løbet af 2019
 • Ombygningen af vaskeriet er næsten færdig
 • Inspektørkontoret flyttes til det frigjorte areal ved vaskeriet
 • Træfældning og vedligehold af skoven
 • Faldstammer i blok 4 strømpefores
 • VSP-Storskrald ombygges ved Varmecentralen
 • Brandsynsrapport medfører nye aktiviteter
 • Rudersdal Kommune indfører ny affaldsordning fra 1. oktober 2019.

Regnskabsrapporter og opkrævninger. Regnskabsrapporterne viser at vi efter regnskabsårets første 4 måneder ligger meget tæt på budgettet og den planlagte likviditet. Ejerne får en ekstraopkrævning om kort tid. Pengene burde været opkrævet månedligt fra 1/10 sidste år, men det måtte vi ikke, før generalforsamlingen havde godkendt budgettet den 29. januar. Dette er en tilbagevendende situation, da generalforsamlingen gennemføres 1/3 inde i regnskabsåret.

Budgetprocessen omlægges. I løbet af sommeren omlægges budgetprocessen så både driftsbudgetterne og vedligeholdelsesbudgetterne udarbejdes i 3. kvartal. Dermed tilstræbes en bedre styringsmulighed, og på næste ordinære generalforsamling i januar 2020 vil bestyrelsen ikke bare præsentere indeværende års budget til godkendelse, men også sige noget om forventningerne til det efterfølgende års budget.

Ombygning af vaskeriet. Gennem de senere år har benyttelsen af vaskeriet været stærkt faldende. Mange ombyggede lejligheder inkluderer installation af vaskemaskine og ofte også tørretumbler. Ombygningen af vaskeriet medfører, at de ældste maskiner er “sendt på pension” og gulvarealet halveret. Alligevel ligger kapaciteten en del over forbruget. Om kort tid bliver det muligt at booke de forskellige maskiner over internettet. Den nuværende bookingskærm i vaskeriet bevares.

Inspektørkontoret flyttes til blok 1. I løbet af nogle måneder flyttes inspektørkontoret fra kælderen ved opgang 11 til stueetagen mellem selskabslokalet og vaskeriet. Dermed får Vejlesøparken et mere præsentabelt ejendomskontor, hvor beboere og gæster henvender sig, når opgaver skal udføres. Flytningen er med til at give Vejlesøparken et præsentationsmæssigt løft.

Træfældning. Vejlesøparkens skovplan blev opdateret for et år siden. Vi passer godt på vores skov og park og er fuldstændig klar over, at mange søger til Vejlesøparken, fordi det er et smukt og rart sted at bo. Men skoven skal vedligeholdes og sammen med en skovfoged gennemgår vi årligt skovens træer og planlægger de nødvendige aktiviteter.

Faldstammerne i vores bygninger er næsten 50 år gamle, og gennem de næste fire år bliver der foretaget omfattende restaureringer med ny teknologi, og dermed forlænges levetiden med yderligere mange årtier. Det medfører store investeringer, som allerede er medtaget i Vejlesøparkens 10 års-vedligeholdelsesplan, der blev præsenteret på generalforsamlingen den 29. januar 2019. Der er lige udarbejdet en ny tilstandsrapport på ca. 85 sider. Dermed har vi en grundig indsigt i de fremtidige vedligeholdelsesopgaver, hvilket er betryggende.

VSP-Storskrald ved varmecentralen. Vejlesøparken har i mange år sorteret storskrald i forskellige containere ved varmecentralen. Generalforsamlingen har netop godkendt 230 tusind kr. til omlægning af af affaldspladsen så den:

 •  understøtter Rudersdal kommunes nye sorteringsordning (starter 1/10 2019)
 • imødekommer kommunens krav om containertyper
 • imødekommer kommunens krav til afhentning
 • nedsætter de løbende omkostninger med et anseeligt beløb, idet kommunen henter affaldet i stedet for den private ordning, vi haft gennem mange år. Lige nu betaler vi for den private ordning over fællesomkostningerne, samtidigt med at vi betaler for kommuneafhentning over skattebilletten. Denne dobbeltbetaling stopper i løbet af sommeren 2019.

Brandsynsrapport. I december 2018 fik Vejlesøparken udarbejdet en brandsynsrapport af et eksternt konsulentfirma.  Rapportens anbefalinger blev diskuteret på bestyrelsesmødet, og det medfører en del aktiviteter for at forbedre flugtveje og andre brandforebyggende foranstaltninger. I de kommende måneder vil der blive gennemført informationsmøder i Selskabslokalet, og der vil sammen med beboerne blive gennemført nogle “oprydningsaktiviteter” for at forbedre flugtvejene ved en evt. evakuering.

Ny affaldsordning. Rudersdal Kommune (Natur, Park og Miljø) er i fuld gang med at implementere den nye lovbundne affaldssorteringsordning. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med kommunen i planlægningsarbejdet. Vejlesøparkens forhold kompliceres ved, at vi kun har præsentable arealer (ingen baggårde, kun park og facader). Alt sammen fastlagt i planlægningen af Vejlesøparken omkring 1970. Den overordnede arkitektur blev fastlagt i Byplan 23 og den senere opdaterede skovplan. På bestyrelsesmødet blev det vedtaget, at implementeringen af den nye affaldsordning bliver opdelt i tre faser:

 • Fase 1 gennemføres i 2. kvartal 2019. Her etableres den nye VSP-Storskraldsordning bag varmecentralen. Denne fase skal sikre, at kommunen kan afhente alle affaldstyper bortset fra byggeaffald og haveaffald.
 • Fase 2 (den midlertidige ordning) starter i august 2019. Her skal flasker, papir, pap, plast, og metal holdes adskilt fra køkkenaffaldet, der fortsat bortskaffes gennem affaldsskakten. Det betyder, at beboerne selv skal frasortere flasker, papir, pap, plast, og metal og bære disse fem affaldstyper ned i kælderen ved opgangen. Her opstilles containere til de fem forskellige typer. De blå mænd vil dagligt overvåge sorteringen og køre affaldet over på den nye storskraldsplads bag varmecentralen. Bestyrelsen håber, at beboerne hurtigt vænner sig til de nye sorteringskrav, for ellers bliver denne midlertidige ordning ret omkostningstung.
 • Fase 3 (den permanente ordning) præsenteres for generalforsamlingen i januar 2020 og vil sandsynligvis kræve en ekstraordinær generalforsamling i 2020 før implementeringen af den permanente ordning kan påbegyndes.

Læs mere om den nye affaldsordning her>>.

Comments are closed.