Bestyrelsesmødet 26/2 2018

Vejlesøparken, 7. marts 2018.

Resumé af Bestyrelsesmødet den 26. februar 2018

Det officielle mødereferat findes her>>

NB: På generalforsamlingen den 30. januar 2018 orienterede Grundejerforeningens formand om to informationsmøder i marts vedrørende Dørtelefonprojektet og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i april. Alle tre møder er aflyst og udsat på ubestemt tid.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning
2. Økonomi opfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport
3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder
4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen
5. Punkter, som bestyrelsesmedlemmer har bedt om at få behandlet
6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på
7. Rapport fra underudvalg
8. Udestående sager
9. Næste møde
10. Punkter til hjemmesiden
11. Eventuelt

Resumé af de vigtigste beslutninger på Bestyrelsesmødet:

 • Økonomien følger det godkendte budget
 • Fliseprojektet: Hans Kramer orienterede om, at flisearbejdet skrider planmæssigt frem. Der er bestilt nye cykelstativer til blok 1, og disse ankommer i marts hvorefter projektet kan afsluttes helt.
 • Selskabslokalet: Der er nu bestilt 10 nye borde til fælleslokalet. Toiletterne vil blive lettere renoveret, og der vil generelt blive malet i lokalet. Beboerforeningen v/Tove Franke har sponsoreret nye gardiner til lokalet. Der er et ønske om, at der kommer en ny projektor til fælleslokalet. Der er i alt afsat 67.000 kr. til projektet.
 • Hjertestartere. Generalforsamlingen godkendte den 30. januar 2018 et budget, hvori der indgår opsætning af 2 hjertestartere. Hans Kramer er endnu ikke kommet videre med dette projekt. Der vil også blive etableret et uddannelsesforløb (hjerteløbere) – disse får en sms når der opstår en akut situation i området, og kan derfor træde hurtigt til med hjælp. Hele projektet støttes der op omkring, og både Teknikudvalget og COBO VIII gerne hjælpe til.
 • Ny Tilstandsrapport. Generalforsamlingen godkendte den 30. januar 2018 et budget, hvori der indgår udarbejdelsen af en ny Tilstandsrapport.
 • Opsigelse: Hans Kramer har besluttet at gå på efterløn den 31/5-2018 og har derfor opsagt sin stilling som ejendomsinspektør fra udgangen af maj 2018. Hans vil være behjælpelig i en overgangsperiode. Som konsekvens besluttede bestyrelsen at nedsætte et ansættelsesudvalg og opdatere opgavebeskrivelsen for ejendomsinspektøren sammen med Hans Kramer.
 • Selskabslokalet: Internettet fra vaskeriet opgraderes til også at dække selskabslokalet for at muliggøre streaming. Der er indkøbt et nyt mikrofonsystem til erstatning af det gamle, der sender på en ulovlig frekvens tilhørende mobilnetværket. Beløb ca. 4.800 kr.
 • De permanente Udvalg er blevet justeret efter Generalforsamlingen. Den nye sammensætning kan ses her>>
 • Skovudvalget har for nyligt indsendt den opdaterede skovplan til Rudersdals Kommune og afventer deres tilbagemeldinger. Skovudvalget redegjorde kort om de ændringer, der var foretaget i forhold til den tidligere skovplan.
 • Parkering ved blok 3 blev diskuteret idet visse beboere har klaget over parkering i strid med Husordenen. Hans vurderede, at det ikke er et problem for tiden.
 • Teknikudvalget: Medlemmerne i teknikudvalget fremlagde en længere rapport med referatet af de afholdte møder siden generalforsamlingen omhandlende dørtelefonprojektet. Rapporten blev afleveret både mundtligt og skriftligt på bestyrelsesmødet og er vedhæftet som Bilag 1. Nicolai Fuglsang kommenterede at COBO VIII ikke på det foreliggende grundlag kunne stemme for en kombineret Dørtelefon og Elektronosk Låsesystem. Derfor besluttede den samlede bestyrelse at aflyse de annoncerede informationsmøder og ekstraordinær generalforsamling.
 • Teknikudvalget orienterede endvidere den samlede bestyrelse om et møde, der tidligere var blevet afholdt med YouSee, med henblik på at opnå en mere fordelagtig løsning på forsyningen af TV og Internet. Mødet blev arrangeret som en konsekvens af Dørtelefonprojektets tredje delprojekt, hvor der bliver søgt alternative implementeringsmuligheder. Rapporten blev afleveret både mundtligt og skriftligt på bestyrelsesmødet og er vedhæftet som Bilag 2.

MVH / Webmaster

 

 

 

Comments are closed.