Bestyrelsesmødet den 12/12

Vejlesøparken, den 22. december 2017.

Resumé af Bestyrelsesmødet den 12. december 2017 kl. 16 – 17:30

Årets sidste Bestyrelsesmøde blev afholdt tirsdag den 12. december 2017. Det officielle mødereferat findes her>>

Bestyrelsens godkendelse af regnskabet for sidste år. Vejlesøparkens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september, så et vigtigt punkt på dagsordenen var at afslutte regnskaberne for 2016/17. Newsec’s regnskabschef deltog på mødet og gennemgik de ændringer, som blev aftalt med Bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 6. november. Herefter blev regnskaberne godkendt af Bestyrelsen med henblik på den endelige godkendelse på Generalforsamlingen den 30. januar 2018.

Bestyrelsens godkendelse af budgetterne for indeværende år. Budgetterne for indeværende periode (1. oktober 2017 – 30. september 2018) blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde den 6. november og siden er der blevet tilføjet tre ændringer:

  • Budget til en ny Tilstandsrapport, så vi fremover investerer vedligeholdelsesbudgettet optimalt
  • Budget til to hjertestartere
  • Justering af likviditeten, så balanceforholdet mellem 1dt og 1dy genoprettes.

Budgetterne for indeværende år blev herefter godkendt af Bestyrelsen med henblik på den endelige godkendelse på Generalforsamlingen den 30. januar 2018.

Fastlæggelse af det videre forløb for Dørtelefonprojektet. Bestyrelsen har netop modtaget fem uafhængige tilbud på Dørtelefonprojektets tre faser (se orienteringsbrevet her>>). Beslutningsprocessen er kompleks, så bestyrelsen valgte at gå grundigt til værks. Teknikudvalget arbejder videre med informationsmateriale og cost-benefit analyser med henblik på afholdelse af to informationsmøder i marts og en ekstraordinær generalforsamling i april 2018.

Derudover blev der på bestyrelsesmødet behandlet følgende interessante punkter:

  • Status på fliseprojektet foran Blok 1
  • Status på den nye skovplan
  • Takster for leje af Selskabslokalerne
  • Forberedelse af Generalforsamlingen den 30. januar 2018
  • Foreløbig plan for de 6 bestyrelsesmøder i 2018
Glædelig Jul!

MVH/Webmaster

 

 

 

 

Comments are closed.