X-generalforsamling i 1dt

Opdateret 6. november 2019

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling kan ses her>>

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt.

Holte, 9. oktober 2019

                                                             Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 1dt

Onsdag d. 30. oktober kl. 8.30 i Vejlesøparkens Ejerforening, 1 DT er for Blok 1, Blok 2 og Blok 5.

Generalforsamlingen afholdes i selskabslokalerne, Vejlesøparken.

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, idet denne anmodes om at bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte udskiftning af varmtvandsbeholdere i blok 1 og blok 2 umiddelbart efter godkendelse.

Ifølge vedtægternes § 12. 1. stk. 2. og 3. kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes;

hvis ”mindst ¼ af Ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal” ønsker det.

Denne betingelser er opfyldt, idet hele bestyrelsen står bag ønsket og enkelte medlemmer repræsenterer mere end ¼ af antallet.

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Den ekstraordinære generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte udskiftning af varmtvandsbeholdere med tilhørende udstyr i Blok 1 og Blok 2.
  3. Eventuelt

Vedtægternes § 6 stk. 6.2.1. tilsiger, at ”alle beslutninger træffes efter såvel antal som fordelingsandel.”

Den ekstraordinære generalforsamling forventes at blive afholdt indenfor ca. 20 minutter, idet bestyrelsen venligst beder om eventuelle kommentarer og indvendinger skriftligt.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen matr. nr. 1 DT Geelskov

Vejlesøparken / Bestyrelsen / Bjarne Jepsen, formand

*******

Baggrund for ønsket om Ekstraordinær Generalforsamling

 

Baggrund for ønsket om Ekstraordinær Generalforsamling.

Til den Ekstraordinære Generalforsamlings beslutningsgrundlag citeres nedenfor et uddrag af referatet af bestyrelsesmøde d. 24. september 2019:

”Varmeudvalget har modtaget rapport fra VVS-ingeniør Henrik Larsen, som VSP benytter til at gennemgå beholderrummene i alle blokke for at optimere varmeforbrug og ikke mindst skabe et fornuftigt afkølingsniveau i forhold til den aftale VSP har med Holte Fjernvarme. Rapporten indeholder en anbefaling om at udskifte varmtvandsbeholderne i blok 1 og blok 2. Beholderne er udtjente og afkøler fjernvarmevandet meget dårligt. Der er gjort plads i det kommende budget til udskiftningen, men varmeudvalget gjorde opmærksom på, at udskiftningen ønskes igangsat.

*Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at de nuværende varme- og afkølingsproblemer er så alvorlige, at situationen skal udbedres før vinteren. Konsulentrapporten fra Henrik Larsen beskriver både de nødvendige handlinger og deres estimerede pris, så der er ingen tvivl om, hvad der skal gøres.”

Det samlede beløb andrager ca. 700.000 kr. incl. moms. Som anført ovenfor i citat fra referatet er beløbet indeholdt i det kommende budget for 2019/2020. Til orientering vil fordelingstallet for Ejerforeningen 1 dt  falde lidt for Budgettet for 2019/2020. Så projektet vil samlet set ikke betyde forhøjelse af ejerforeningsbidraget, men det er vigtigt at igangsætte udskiftningen i forhold til de forpligtelser vi har over for Holte Fjernvarme.

Umiddelbart efter godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen igangsætte udskiftningen.

Bestyrelsen

 

Comments are closed.