Resumé af Bestyrelsesmøde 28/8

Vejlesøparken, den 5. september 2019.

Det officielle referat af mødet findes her>>

Økonomi

Regnskabsrapporterne per 31. juli blev gennemgået meget grundigt for at vurdere, hvor vi ender ved regnskabsårets afslutning 30. september. Der er en del mindre afvigelser i både positiv og negativ retning, og det var bestyrelsens vurdering, at året ender inden for de rammer, som Generalforsamlingen tidligere har godkendt.

Budget for 2019 – 2021

Som noget nyt planlægges budgetterne for en 2-års periode, dvs. fra 1. oktober 2019 til 30. september 2021. Tidligere baserede bestyrelsen forbruget i perioden fra 1. oktober frem til generalforsamlingen i slutningen af januar på forventet efterbevilling. Med et to års budget opnår vi, at udgifter til både drift og vedligeholdelsesopgaver er bevilget af Generalforsamlingen før de afholdes.

Budgetterne er udarbejdet over de sidste to måneder og blev behandlet på bestyrelsesmødet. Rammerne er nu fastlagt, men visse småjusteringer inden for rammerne vil være nødvendige og det endelige 2-års budget forventes godkendt på næste bestyrelsesmøde den 24. september. Budgetterne bliver fremlagt til Generalforsamlingens godkendelse tirsdag, den 21. januar 2020.

Status på projekter

 • Brandsikring. Alle brandrapportens anbefalinger til Grundejerforeningen og de to Ejerforeninger er nu gennemført. Der er stadigvæk visse lejlighedsejere i blok 1, hvor flugtveje via ”vippedørene” mellem altanerne ikke fungerer som foreskrevet, men det ligger uden for bestyrelsens domæne.
 • Spoltec. Alle afløbsrør og faldstammer er ved at blive renset indvendigt med en ny smart metode og teknologi. Dermed får rørene den samme kapacitet som da de var nye. Blok 2 og 3 er færdigbehandlet og p.t. arbejdes der på blok 4. Hele projektet forventes færdigt til november.
 • Inspektørkontor. Efter at vaskeriet blev ombygget i forsommeren blev der frigjort plads mellem selskabslokalet og vaskeriet. Dermed fik vi mulighed til at indrette en lille reception og et præsentabelt forkontor, hvor beboere, gæster og leverandører kan møde vores ejendomsinspektør i præsentable omgivelser. Kælderrummet i nr. 9 anvendes fortsat til bagkontor og lager.
 • Storskrald. Som følge af kommunens nye krav til affaldssortering er Vejlesøparken i gang med at ombygge ”genbrugspladsen” ved varmecentralen. Projektet gennemføres efter planen og det ser ud til, at budgettet holder. ”Genbrugspladsen” er videoovervåget for at undgå misbrug. Senere vil der blive installeret en port, der kan åbnes af beboerne med en brik.
 • Parkering. På sidste generalforsamling og på Beboerrepræsentationens årsmøde blev der klaget over konstant ulovlige parkeringer på vejen nord for blok 2 og 3. Ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at deres parkeringspladser nord for blok 1 ofte blev taget af andre personer. Problemet blev afhjulpet ved at lave en ny og mere direkte adgang til den store parkeringsplads ved varmecentralen (for blok 1 beboere og besøgende) og ekstra skiltning, for at sikre de reserverede parkeringspladser til  blok 2 og 3 beboerne.
 • Affaldssortering. Fra 1. oktober skal vores affald sorteres i yderligere fem fraktioner: Pap, papir, glas, metal og plast. Vejlesøparken indfører en midlertidig ordning, hvor de 5 fraktioner kan afleveres i nærmeste kælderrum, hvorefter de på daglig basis indsamles og transporteres til de store containere ved varmecentralen. Lige nu er affaldsbeholderne ved at blive sat op i kælderrummene. Mere information følger i løbet af september.

Daglig Drift

 • Undersøgelse ag beton og fuger. Sidste år blev der udført omfattende reparationer af betonskader og udskiftning af fuger i blok 1. Blok 4 og 5 betonskader blev ligeledes repareret på en tillægsbevilling, men fugerne blev ikke udskiftet. Nu er vi færdig med den komplette undersøgelse af beton og fuger på alle fem blokke og udbedringerne er lagt ind i 10-års vedligeholdelsesplanen.
 • Nødreparation af betonelement i blok 2. Nogle har sikkert bemærket at der blev opstillet stillads på sydsiden af blok 2. Årsagen var, at et facadebetonelement skulle udskiftes. Problemet blev identificeret ved den ovenfor nævnte betonundersøgelse og af sikkerhedsmæssige årsager blev reparationen straks udført.
 • Markisemontering. Samme betonundersøgelse bemærkede at nogle få markiser på blok 2 og 3 er monteret direkte på betonelementerne og ikke på den bærende konstruktion. Denne montering er direkte livsfarlig idet betonelementerne ikke er beregnet til at optage de momenter, som markisearmene medfører. Problemet vil blive løst i løbet af få uger.
 • Bedre tyverisikring af kældrene. Der har været nogle klager over den måde, som kældrene er tyverisikret på. Bestyrelsen besluttede at indføre et mere moderne og sikkert adgangssystem og budgettet dertil er blevet afsat. Adgangssystemet samordnes med det føromtalte adgangssystem til ”genbrugspladsen” ved varmecentralen. Nærmere information følger om kort tid.
 • Baldakin ved blok 1 indgangen. Flere beboere har klaget til bestyrelsen over baldakinens ikke-præsentable tilstand. Problemet blev besigtiget af bestyrelsen og baldakinen vil få en ”ansigtsløftning”.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 24. september, hvor budgetterne for de næste to år skal være klar til godkendelse.

MVH / Webmaster

 

 

Comments are closed.