Bestyrelsesmødet 16. april

Vejlesøparken, den 6. maj 2018.

Resumé af Bestyrelsesmødet den 16. april 2018

Det officielle Referatet af Bestyrelsesmødet den 16. april 2018 findes >>her

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og punkter til opfølgning
2. Økonomi opfølgning – med udgangspunkt i administrators økonomirapport
3. Opfølgning på igangværende projekter/større vedligeholdelsesarbejder
4. Den daglige ledelses rapportering til bestyrelsen
5. Punkter, som bestyrelsesmedlemmer har bedt om at få behandlet
6. Punkter, som andre har bedt bestyrelsen se på
7. Rapport fra underudvalg
8. Udestående sager
9. Næste møde
10. Punkter til hjemmesiden
11. Eventuelt

Resumé af de vigtigste beslutninger på Bestyrelsesmødet:

 • Økonomien følger det godkendte budget og er p.t. lidt bedre end budgettet.
 • Fliseprojektet: Hans Kramer orienterede om, at flisearbejdet er afsluttet og at resultatet er kontrolleret og godkendt. De bestilte nye cykelstativer til blok 1 er ankommet og monteres snart.
 • Selskabslokalet: Den planlagte renovering af Selskabslokalet er nu afsluttet, hvilket beboerne kan konstatere ved selvsyn. De 10 nye borde til fælleslokalet er ankommet og taget i brug. Der er nu monteret Wi-Fi i selskabslokalet, som bl.a. kan anvendes til det nye musikanlæg i form af streaming.
 • Hjertestartere. Generalforsamlingen godkendte den 30. januar 2018 et budget, hvori der indgår opsætning af 2 hjertestartere. Bestyrelsen har indhentet tilbud og godkendt at Hans Kramer får indkøbt og installeret disse hjertestartere i henholdsvis Blok 1 og Blok 4. Der vil komme yderligere informationer til beboerne.
 • Samarbejde med Beboerrepræsentationen. Se deres afsnit på hjemmeside her>>.  Beboerrepræsentationen har opfordret til et større fællesskab mellem lejere og ejere i form at en række aktiviteter, hvor bl.a. selskabslokalet vil blive anvendt. Bestyrelsen har accepteret denne opfordring og der er fremover mulighed for at dele lejeudgifterne til selskabslokalet ved den slags arrangementer.
 • Ny Tilstandsrapport. Generalforsamlingen godkendte den 30. januar 2018 et budget, hvori der indgår udarbejdelsen af en ny Tilstandsrapport. Denne tilstandsrapport er nu ved at blive udarbejdet sammen med EKAS.
 • Opsigelse: Hans Kramer har besluttet at gå på efterløn den 31/5-2018 og har derfor opsagt sin stilling som ejendomsinspektør fra udgangen af maj 2018. Bestyrelsen har nedsat et Ansættelsesudvalg, der sammen med Newsec Datea er i gang med at gennemføre en fastlagt plan for at finde og ansætte Vejlesøparkens fremtidige Ejendomsinspektør.
 • Forespørgsel om mulig sammenlægning af to lejligheder.  Der har været en forespørgsel omkring sammenlægning af lejligheder. Teknikudvalget har undersøgt mulighederne og givet deres anbefalinger til Bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning er, at man ikke ønsker at godkende sammenlægninger i Vejlesøparken. Dette skal også ses i lyset af Kommunens generelle holdning til nedlægning af lejligheder.
 • Varmeudvalget. Frank Nygaard forsøger at finde alternativ gaspris til erstatning af HMN basispris, som ikke længere er tilgængelig. Holte Fjernvarme har ikke umiddelbart accepteret det første forslag. Frank vil bede om hjælp fra den øvrige bestyrelse hvis vi skal ud i forhandlinger.
 • Skovudvalget.  Skovplanen for den næste 10-års periode bliver formegentlig godkendt snarest. Den egentlige fornyelse i denne udgave af planen har været områderne mellem blokkene. Der er/skal være en del beskæring for at trække skoven tilbage fra blok 3. Ny beplantning vil over tid give mere lys som aftalt.
  Det samme vil ske i området omkring børnehaven for at give mere lys. Frank har brugt meget tid på de oprindelige tegninger som viste forkerte linjer på området, men nu er tegningerne korrekte.
    
 • Parkering ved blok 3 blev diskuteret idet visse beboere har klaget over parkering i strid med Husordenen. Ejendomsinspektøren vil fremover foretage en venlig henstilling til ejerne af de biler, der direkte generer beboerne.
 • Regeludvalget. Bestyrelsen arbejder intenst på at de tre foreninger (GF, 1dy og 1dt) kommer til at overholde kravene fra den myndighederne vedrørende den nye Persondataforordning (GDPR). Der er især fokus på at få alle Databehandlingsaftaler underskrevet i løbet af maj måned.
 • Drifts- og Økonomiudvalget. Kommunen er på vej med en ny ordning for Dagrenovation. Drifts- og økonomiudvalget vil vurdere den nye ordning og evt. tage kontakt til kommunen med henblik på at samarbejde om Vejlesøparkens implementering af den nye ordning.

Næste møde er den 4. juni 2018 kl.16.00

MVH / Webmaster

Comments are closed.